วันฉัตรมงคล


๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖


“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”
พระปฐมบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒รายนามผู้ลงนามถวายพระพร


     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พิริสา ปี่แก้ว     ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรณิการ์ กาศสมบูรณ์